Difference with style

LOGO Riotino

Return & Exchange

The Exchange Product Service

The exchange product service in store purchase.

You can only exchange the product within 7 days of the receipt. The products have to be 100 percent in a good condition on the original packaging, logo tag and receipt. You Can only exchange for another size and color from the same product. You cannot exchange into the cash.

The exchange product service on online purchase.

You can only exchange the product within 7 days of the receipt. The products have to be 100 percent in a good condition on the original packaging, logo tag and receipt. Return the product back to Riotino Office. You can only exchange for another size and color from the same product. You cannot exchange into the cash. If you want to exchange the product after online purchase, please kindly e-mail us so we can do internal process with our warehouse.
For your convenience, we have 2 options for online purchase. You can exchange the product by send it back to our company or exchange in the store. Any case of exchange, the customer needs to contact us first for the information. And then you can bring the product to exchange.

Packing your order

All products are sealed packaging and pass inspection before shipment to you. If the goods are delivered to you cause damage. Please contact us immediately on telephone number provided on the packaging.

Pricing and Promotions

The prices on website are the regular price, which is the same price in the store. The promotion on website might different from the store. All Promotions or discounts cannot be combined. Customers need to understand the information, discounts or promotions both store and website before purchasing the product.

Retruns Procedure

การเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้าน

ในกรณีที่ไม่พึงพอใจในตัวสินค้าสินค้า การเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อไป สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 100% จะต้องมีบรรจุภัณฑ์ ป้ายกระดาษ Logo และใบเสร็จรับเงิน มาแจ้งเปลี่ยนสินค้ากับทางพนักงานขายหน้าร้าน ทั้งนี้ทางร้านจะสามารถเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะ Size และสีของสินค้ารุ่นเดิมเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าแบบอื่น สินค้าประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนจากสินค้าเป็นเงินสดได้

การเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์

ในกรณีที่ไม่พึงพอใจในตัวสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้า โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 100 % จะต้องมีบรรจุภัณฑ์ ป้ายกระดาษ Logo และใบเสร็จรับเงิน ส่งกลับมายัง Riotino Office ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่จะเปลี่ยนเองทั้งหมด ทั้งนี้ทางร้านจะสามารถเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะ Size และสี ของสินค้ารุ่นเดิมเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าแบบอื่น สินค้าประเภทอื่นๆ หรือเปลี่ยนจากสินค้าเป็นเงินสดได้

หากต้องการเปลี่ยนสินค้า หลังจากที่ทำการซื้อออนไลน์ ท่านต้องทำการติดต่อกลับมายัง E-Mail ของบริษัทเพื่อประสานงานกับส่วนของคลังสินค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้อง การเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อออนไลน์ สามารถเปลี่ยนด้วยวิธีการจัดส่งกลับมาที่บริษัท หรือสามารถนำไปเปลี่ยนที่หน้าร้านได้ โดยการเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อออนไลน์ทุกครั้ง ลูกค้าควรติดต่อกับทางบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงจะนำสินค้าไปเปลี่ยนหน้าร้านได้ ตามที่บริษัทแนะนำ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

Packing your order

สินค้าทุกชิ้นจะถูกปิดผนึกลงบรรจุภัณฑ์ ที่ผ่านการตรวจสอบอย่างดีจากส่วนกลางก่อนส่งสินค้าให้แก่ท่าน หากสินค้าที่ส่งถึงมือท่านเกิดการชำรุดเสียหาย กรุณาติดต่อส่วนกลางทันที ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในบรรจุภัณฑ์

Pricing and Promotions

ราคาสินค้าที่อยู่ในเวปไซต์เป็นราคาปกติ ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับหน้าร้าน ซึ่งโปรโมชั่นการซื้อสินค้าทางเวปไซต์และการซื้อสินค้าทางหน้าร้าน อาจมีโปรโมชั่นหรือส่วนลดที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถใช้โปรโมชั่นหรือส่วนลดรวมกันได้ ลูกค้าจำเป็นต้องศึกษาและทำควรเข้าใจถึงข้อมูลส่วนลดหรือโปรโมชั่น ทั้งทางหน้าร้านและเวปไซต์ให้ครบถ้วนก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า