Difference with style

LOGO Riotino

Delivery

Delivery

Thailand Delivery

 • The order that place on Monday to Friday before 12.00 pm (Bangkok Time)
  We will ship the order next day after we get the order and payment.
 • The order that purchase on Friday after 12.00 pm (BKK time), Saturday and Sunday. We will ship the order by Tuesday. If you order on public holidays and bank holidays, we will ship the order the next 1 working day.
 • The shipping in Thailand will use only Thailand post. We cannot ship by using any transportation.
 • You can choose the type of shipping either EMS or regular shipping on the form that provide on the website. The system
  will calculate the shipping cost when you login to our website. You will have to pay for shipping cost.
 • The domestic shipping by using EMS approximately take 2-3 business days and 3-7 days for regular shipping. However
  the delivery time will be different due to the area of delivery, some post office will close on Saturday and Sunday.
 • We will give you a tracking number on your e-mail. So you can check the status of delivery.

International Delivery

 • The order that place on Monday to Friday before 12.00 pm (Bangkok Time)
  We will ship the order next day after we get the order and payment.
 • The order that purchase on Friday after 12.00 pm (Bangkok Time), Saturday and Sunday. We will ship the order by Tuesday.
  If you order on public holidays and bank holidays, we will ship the order the next 1 working day.
 • Delivery to another country can use both EMS and DHL. Customer can check the shipping fee on our website.
 • You can choose the type of shipping either EMS or DHL on the form that provide on the website. The system will calculate
  the shipping cost when you login to our website. You will have to pay for shipping cost.
 • The international shipping will take approximately 7-30 business days. It’s not include Saturday, Sunday and public holidays and bank holidays.
 • We will give you a tracking Number on your e-mail. So you can check the status of delivery.

Customs and Duties

Buyers must be responsible for all costs of any taxes and customs fees. Please contact your custom department in your area to get the information, before you place the order online.

Delivery

Thailand Delivery

 • การสั่งซื้อสินค้าทุกประเภทในวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อน 12.00น. ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าในวันถัดไปนับจากวันที่มีการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้า
 • สินค้าที่มีการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้า ในวันศุกร์หลังเวลา 12.00น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าภายในวันอังคาร หากการสั่งซื้อของท่านตรงกับวันหยุดประจำปี วันหยุดธนาคาร ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าหลังวันทำการแรก 1 วัน
 • การส่งสินค้าภายในประเทศไทย จะใช้ช่องทางขนส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น ไม่สามารถส่งสินค้าผ่านทางบริษัทขนส่ง หรือระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ได้
 • ลูกค้าสามารถเลือกระบุการจัดส่งได้ว่า ต้องการให้ทางร้านส่งสินค้าแบบ EMS หรือ แบบปกติในแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้าที่จะปรากฎอยู่หน้าเว็บ โดยระบบจะทำการคำนวนค่าขนส่งให้เมื่อลูกค้า login เข้าระบบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ทำการชำระเงินค่า ขนส่งเองทั้งหมดผ่านทางระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • การส่งสินค้าภายในประเทศไทย จะใช้ระยะเวลา 2-3วันทำการ ในการส่งแบบ EMS และจะใช้ระยะเวลา 3-7วันทำการ ในการส่งแบบปกติ ทั้งนี้การจัดส่งของไปรษณีย์ในแต่ละพื้นที่อาจมีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากไปรษณีย์บางแห่งในต่างจังหวัดปิดทำการ ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์
 • เมื่อมีการจัดส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อย ทางร้านจะทำการจัดส่ง Tracking Number ไปยังอีเมลล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้
  เพื่อเอาไว้เช็คสถานะการขนส่งบนเว็บไซส์ไปรษณีย์ไทย

International Delivery

 • การสั่งซื้อสินค้าทุกประเภทในวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อน 12.00น. ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าในวันถัดไปนับจากวันที่มีการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้า
 • สินค้าที่มีการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้า ในวันศุกร์หลังเวลา12.00น.และวันเสาร์ - อาทิตย์ ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าภายในวันอังคาร หากการสั่งซื้อของท่านตรงกับวันหยุดประจำปี วันหยุดธนาคาร ทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าหลังวันทำการแรก 1 วัน
 • การส่งสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ สามารถใช้ช่องทางโดยไปรษณีย์ไทยแบบ EMS และการจัดส่งสินค้าโดยบริษัท DHL ลูกค้าสามารถตรวจสอบ ราคาค่าขนส่งของแต่ละช่องทางได้จากหน้าเว็บของทางร้าน
 • ลูกค้าสามารถเลือกระบุการจัดส่งได้ว่า ต้องการให้ทางร้านส่งสินค้าแบบ EMS หรือการจัดส่งสินค้าโดยบริษัท DHL ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า ที่จะปรากฎอยู่หน้าเว็บ โดยระบบจะทำการคำนวนค่าขนส่งให้เมื่อลูกค้า login เข้าระบบเรียบร้อนเท่านั้น ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ทำการชำระเงิน ค่าขนส่งเองทั้งหมดผ่านทางระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • การจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ จะใช้เวลา7-30วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดประจำปี หรือวันปิดทำการธนาคาร
 • เมื่อมีการจัดส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อย ทางร้านจะทำการจัดส่ง Tracking Number ไปยังอีเมลล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ เพื่อเอาไว้เช็คสถานะการขนส่งบนเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย หรือ DHL

Customs and Duties

การจ่ายภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมศุลกากรหรือค่าปรับต่างๆ เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในการชำระภาษีสินค้านำเข้า กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลจากกรมศุลกากรท้องที่ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อ ก่อนที่ท่านจะชำระเงิน